Ik begrijp dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Rendement Plus (hierna genoemd “Rendement Plus”, “wij” of “ons”). Uw privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dan ook van essentieel belang voor ons. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://rendementplus.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen RENDEMENT PLUS en haar klanten, prospecten en business partners.

RENDEMENT PLUS wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die RENDEMENT PLUS verzamelt, alsook over de wijze waarop RENDEMENT PLUS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website alsook het aanmaken van een account met het oog op het gebruik van het Ledenplatform van RENDEMENT PLUS impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van RENDEMENT PLUS.

Soorten persoonsgegevens

RENDEMENT PLUS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en/of het Ledenplatform van Rendement Plus (hierna genoemd het “Platform”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Rendement Plus

RENDEMENT PLUS verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van RENDEMENT PLUS via het Ledenplatform. Zo zal RENDEMENT PLUS, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Ledenplatform, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat RENDEMENT PLUS toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website en/of het Ledenplatform, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een ledenaccount
 • Een samenwerking met RENDEMENT PLUS
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van RENDEMENT PLUS middels het Ledenplatform, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van RENDEMENT PLUS of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Rendement Plus
 • Het meedelen aan RENDEMENT PLUS van ideeën betreffende de verbetering van de diensten en/of het Ledenplatform
 • Het uitwisselen van business cards

De door RENDEMENT PLUS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

RENDEMENT PLUS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een ledenaccount en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met RENDEMENT PLUS
 • Het leveren van de diensten van Rendement Plus middels het Ledenplatform
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en/of het Ledenplatform
 • Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

RENDEMENT PLUS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van RENDEMENT PLUS en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat RENDEMENT PLUS in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat RENDEMENT PLUS uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer RENDEMENT PLUS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

In alle overige gevallen zal RENDEMENT PLUS uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart RENDEMENT PLUS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met geert@rendementplus.be via email of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die RENDEMENT PLUS mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw ledenaccount – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van RENDEMENT PLUS.

Beveiliging persoonsgegevens

RENDEMENT PLUS verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

RENDEMENT PLUS zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van RENDEMENT PLUS, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan RENDEMENT PLUS in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw ledenaccount ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Ledenplatform. RENDEMENT PLUS zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw ledenaccount en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw ledenaccount. RENDEMENT PLUS raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw ledenaccount uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

RENDEMENT PLUS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is RENDEMENT PLUS verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop RENDEMENT PLUS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer RENDEMENT PLUS

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop RENDEMENT PLUS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: geert@rendementplus.be  of
 • Via de post: RENDEMENT PLUS,  Pelsemaker Geert, Eekhoekstraat 79, 9270 Laarne (België)

Pelsemaker Geert heeft met Rendement Plus als doel de passie voor de beurs, beleggen in aandelen, ETF’s, opties, enz. op te wekken en te begeleiden, dit via allerhande informatieve en educatieve initiatieven en wenst u veel lees-en leerplezier en uiteraard ook veel succes met uw beleggingen!