Wat is Rendement Plus?

Rendement Plus is een informatieve en educatieve website en beursnieuwsbrief met als doel (via het aanbrengen van ideeën, portefeuillekandidaten, signalen, artikelen enz.) kennis over de beurs, aandelen, opties, ETF’s, enz. over te brengen aan (potentiele) beleggers en/of traders en mensen met interesse in de beurs. Dit initiatief mag bijgevolg absoluut niet aanzien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies of een aanbeveling tot het kopen of verkopen van aandelen, opties of diverse andere beurs gerelateerde producten.

Aansprakelijkheid voor gebruik van informatie

Bezoekers of abonnees van Rendement Plus worden sterk aangeraden om elke transactiebeslissing, en dus ook deze gebaseerd op informatie verkregen via deze site of uit de Rendement Plus nieuwsbrieven, te toetsen aan zijn eigen gezond verstand, eigen onderzoek, én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. Beleggen draagt steeds risico met zich mee.  Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. Rendement Plus is geen geregistreerde beleggingsadviseur of vermogensbeheerder noch heeft daar een vergunning toe. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden door de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

Rendement Plus wijst er met nadruk op dat elke belegging in aandelen of opties hoogst speculatief is.

De lezer/bezoeker van Rendement Plus moet dan ook beseffen dat het aankopen of verkopen van aandelen, opties, ETF’s, enz. op basis van de inhoud verkregen via deze site,  enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Onder geen enkele omstandigheid zal Rendement Plus, zijn uitgever en medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of door u geleden verliezen of gederfde winsten. Geen enkele mededeling, advies of informatie door u verkregen van of namens Rendement Plus creëren enige garantie of verplichting van de kant van Rendement Plus naar u toe.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ethische code

Rendement Plus is een volledig onafhankelijk beursinitiatief en neemt bijgevolg afstand van elke vorm van beïnvloeding.

Rendement Plus verklaart dat er geen enkele vergoeding of beloning, direct of indirect, gerelateerd is aan de inhoud van de opgestelde artikels, nieuwsbrieven, positie-adviezen, besprekingen van waardepapieren, bedrijven, ed.. Niet als sponsoring of in enige andere vorm van compensatie.

De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. Indien er een vermoeden van onbetrouwbaarheid is, zal Rendement Plus steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de verkregen informatie.

Rendement Plus, zijn uitgever en medewerkers houden zich aan een strikte ethische code. Er zal daarom slechts 2 volledige beursdagen ná het verschijnen van een Rendement Plus nieuwsbrief, ten persoonlijke titel kunnen gekocht worden in dié aandelen, opties, ETF’s, enz. die voor het eerst van commentaar in de nieuwsbrief worden voorzien. Ten aanzien van de voorbeeldportefeuilles (Rendement Portefeuilles) en de signaalkansen (Rendement Kansen) op de website en de nieuwsbrieven van Rendement Plus wordt niet per fonds vermeld of er door Rendement Plus, zijn uitgever en medewerkers virtueel of effectief een positie in het besproken fonds is genomen. Indien ook effectief een positie is ingenomen, dan hoeven het aantal stukken en de koers niet overeen te komen met die in de Rendement Plus voorbeeldportefeuilles of de signaalkansen.

Indien bepaalde beleggingsopportuniteiten, om welke reden ook, aanleiding zouden kunnen geven tot een mogelijk ontwrichten van de markt, zal daar steeds met nadruk op worden gewezen.

Alle medewerkers van Rendement Plus en alle externe toeleveraars van inhoudelijke content of diensten voor Rendement Plus verbinden er zich toe om géén persoonlijke activiteiten te ontwikkelen die in tegenstrijd zijn met de afgesproken deontologische code van Rendement Plus en de geldende bepalingen gesteld door de FSMA. Indien dit wel het geval is, dient Rendement Plus, in hoofde van Pelsemaker Geert, hiervan onmiddellijke per aangetekende zending te worden verwittigd.

Indien inbreuk wordt gedaan op bovenvermelde regel zal bewuste medewerker of externe toeleverancier per onmiddellijke ingang alle rechten verliezen op de gemaakte afspraken en zal Rendement Plus elke schade die het gevolg is van het niet naleven van de deontologische code van Rendement Plus verhalen via een gerechtelijke vordering. Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, dat niet minnelijk kan worden opgelost tussen de partijen, zullen de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd zijn.

Intellectuele eigendomsverklaring

Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de abonnee. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website https://rendementplus.be en de door Rendemet Plus uitgegeven e-mail berichten, alsmede de vormgeving daarvan (‘de gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), worden doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Rendement Plus (hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier).

Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Rendement Plus en haar licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Rendement Plus of de desbetreffende licentiegever/ adverteerder. Indien u citaten wenst te publiceren kan dit uiteraard onbeperkt en zonder voorafgaandelijk akkoord, maar enkel mits uitdrukkelijke bronvermelding (‘Pelsemaker Geert/ http://www.RendementPlus.be)

Wie zich niet aan bovenstaande regels houdt, zal juridisch vervolgd worden en zal zijn abonnement onvoorwaardelijk stopgezet zien worden zonder teruggave van de nog te lopen maanden.

Aansprakelijkheid voor inhoud en actualiteit van informatie

Rendement Plus besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, grafieken , commentaren en analyses op haar website http://www.Rendement Plus.be en de door Rendement Plus uitgegeven e-mail berichten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Rendement Plus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, het onbereikbaar zijn van de site of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Rendement Plus of door u aan Rendement Plus middels een website van Rendement Plus of anderszins langs elektronische weg.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Rendement Plus garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Rendement Plus is niet aansprakelijk voor de inhoud en het privacy-beleid van die websites waarvoor u een link op onze site aantreft. Lees daarom ook steeds de disclaimer, het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende gelinkte site die u bezoekt.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Rendement Plus behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Raadpleeg daarom regelmatig de website.