Recht op toegang

De gebruiker zal bij elke verbinding zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten ingeven. De gebruikers kunnen zich 24 uur op 24 in verbinding stellen, 7 dagen op 7 behalve in geval van overmacht of gebeurtenis die niet onder de controle valt van Rendement Plus en onder voorbehoud van eventuele defecten of noodzakelijke onderhoudstussenkomsten teneinde de goede werking van de dienst te verzekeren.

Gebruik van persoonlijke gegevens van de abonnee

De persoonlijke identificatiegegevens, die de gebruikers toelaten zich te identificeren en zich toegang te verschaffen tot de site, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij kunnen enkel gewijzigd worden op verzoek van de abonnee of op initiatief van Rendement Plus. De abonnee en zijn gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke inloggegevens die op hen betrekking hebben.

De abonnee verbindt zich ertoe de persoonlijke inloggegevens geheim te houden en deze niet te verspreiden onder welke vorm dan ook. In geval van verlies of diefstal zal de abonnee een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toegekend worden. Hij zal Rendement Plus onmiddellijk van verlies of diefstal op de hoogte brengen;

De persoonlijke inloggegevens laten de toegang tot de site toe voor enkel de abonnee. Elk gebruik van de inloggegevens door de gebruiker buiten de beperkingen van deze voorwaarden om, kan aanleiding geven tot (tijdelijke) stopzetting van de dienst, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder restitutie van abonnementsgelden. Rendement Plus behoudt zich het recht voor om bij schade als gevolg van misbruik juridische stappen te nemen tegen een overtreder. De abonnee zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn om een strikte naleving van deze voorwaarden waarborgen. Om dit te bewerkstelligen verbindt hij zich ertoe gebruikersnaam en wachtwoord niet mee te delen aan derden.

Recht op gebruik

De gebruiker mag een artikel oproepen op het scherm waardoor de tekst wordt opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de computer.

De gebruiker mag een artikel eveneens permanent bewaren op zijn harde schijf, een diskette, CD-ROM of een andere vorm van permanent geheugen.

De gebruiker mag het artikel uitprinten enkel voor eigen gebruik.

De gebruiker mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan de data, noch de data verplaatsen of vervangen of de naam weglaten van Rendement Plus, de auteurs, de uitgever of gelijk welke andere informatie waarop Rendement Plus of de auteur rechten heeft.

De gebruiker mag het artikel niet ter beschikking stellen van het publiek.

De gebruiker mag het artikel niet reproduceren voor commerciële of promotionele doeleinden.

Een abonnement brengt geen eigendomsrecht met zich mee op de data.

Het gebruik van de dienst

De abonnee erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:

  • dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de dienst.
  • dat de invoering van inloggegevens geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid.
  • dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen teweeg brengen.